GF18

Img 3311
Kreds 16 afholdt generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2017 kl. 17.00 - 21.00 i Gadehaveskolens kantine.
 1. Valg af dirigent
  Heidi Yoma Rasmussen bød velkommen og foreslog Flemming Ernst, formand i Hvidovre Lærerforening som dirigent. Flemming Ernst blev valgt som dirigent med akklamation. Flemming Ernst takkede for valget og gennemgik formalia omkring indkaldelse af generalforsamlingen ifølge Kreds 16s vedtægter. Ingen havde indvendinger. Flemming Ernst konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

 

 1. Beretning
  Mundtlig beretning  v. kredsformand Heidi Yoma Rasmussen

 

Indledning

Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening Kreds 16

 

Så er vi endnu en gang forsamlet på Gadehaveskolen til Generalforsamling.

 

OK18

Vi står ved en vanskelig front, som det synges i vores foreningssang.

Det gør vi i høj grad. Vi står foran en strejke den 4. april og en lockout, som er varslet til at træde i kraft 10. april, med mindre der findes en løsning ved forhandlingsbordet eller forligskvinden, Mette Christensen udskyder med 14 dage. Som hun har mulighed for.

Igennem hele 2017 har foreningen m Anders Bondo i spidsen, arbejdet målrettet på at få etableret et sammenhold imellem de forskellige fagbevægelser. Det er efter min mening, en genistreg, at det er lykkedes. Til forskel fra 2013, står vi i dag på grænsen af en mulig konflikt med et helt andet volumen. Og i dag har vi et betydeligt bedre omdømme i medier og befolkning. Vi har stædigt fastholdt, at vi gik efter en aftale, som alle andres, og vi bakker op om de andres overenskomstkrav. Og med det fokus har vi skabt et historisk fællesskab op til forhandlingsstart. For overgrebet i 2013 viste med al tydelighed, at hvis den danske model skal overleve på det offentlige område, så må vi skabe en fæstning af sammenhold om de offentligt ansatte.

FOA-formand Dennis Kristensen har været os en tro væbner, og på statens område har CFU-formand, Flemming Vinther og hans NOK er NOK været en stærk stemme i debatten og en tydelig og engageret medspiller på arbejdstagernes banehalvdel. Og jeg konstaterer, at også det politiske klima, er en del gunstigere end i 2013. Enhedslisten har flere folketingsmedlemmer, der taler til vores fordel. SF’s Jakob Mark har længe talt skolernes og lærernes sag og har taget afstand fra SF’s deltagelse i den udemokratiske behandling af lærerne i 2013. Også Anette Wilhelmsen står ved, at der var tale om aftalt spil, og har leveret et vigtigt bidrag til Søren og Mette i benlås. Det samme har Kristian Thulesen Dahl. Og uanset om man går ind for Dansk Folkepartis politik i øvrigt, så er det et faktum, at Thulesen Dahls bidrag til Søren og Mette i benlås var sindsygt vigtigt. Hans fortælling om at han var kaldt til møde hos Helle Thorning og blev afkrævet svar, om DF var med på et lovindgreb, når det blev tid, var et vigtigt vidnesbyrd om den sande historie fra 2013. Det var aftalt spil, og den hemmelige armé blev allerede stiftet i 2011, hvor Corydon opfandt Moderniseringsstyrelsen, med dét formål, at frigøre ressourcer via offentlige overenskomster. Alle andre politikere har afvist sandheden og som følge deraf har medie-billedet også været helt fordrejet indtil nu.

8. marts opfordrede Thulesen Dahl de offentlige arbejdsgivere til at komme lønmodtagerne i møde. På KL’s topmøde i Ålborg fremlagde han det synspunkt, at ”Der er en bodsgang at gå i forhold til lærerne, der blev kørt fuldstændig over ved sidste konflikt.” Historien gik i bladene via Ritzau og derfra i TV2. Alt i alt et vigtigt signal fra en fremtrædende politiker og partiformand, og samtidig ikke en, der automatisk affejes som arbejdernes røde lakaj, som det desværre typisk sker, når fx Pelle Dragsted og Jakob Mark udtaler sig.

Det er en vigtig del af forhandlingsstrategien, at være massivt tilstede i mediebilledet. Hvis man tror, man kan overlade det til Anders Bondo og sekretariatet at komme hjem med et forhandlingsresultat, så tager man fejl.

Det har aldrig været mere afgørende, med aktiv medlemsdeltagelse. I har ikke nødigt at trække i en gul vest og stå på torvet. Men I skal se at komme på de sociale medier og like, dele og skrive kommentarer og opslag. Og så skriver I #EnLøsningForAlle #OK18 i jeres kommentar, for så kan sekretariat og mediefolket finde jeres opslag.

Det er også vigtigt, at den almindelige lærer fortæller om hverdagen i skolen, også hvis den  ikke fungerer. Vi må fortælle, hvad der skal til, for at vi kan gøre arbejdet ordentligt. Politikerne har ret til blive informeret, hvis vi står med et skoletilbud, der ikke lever op til de krav, elever og forældre bliver lovet i folkeskoleloven. Den virkelige hverdag i kommunens skoler er nogle steder, at man ikke kan nå at læse den roman, klassen læser, at man ikke kan nå at tale med de 5 stille piger i klassen. Projekt-forløb der skal opfindes uden ekstra tid; iPad’en der skal gøre eleverne dygtigere, uden at læreren uddannes. Indbakken der ikke er bund i osv. Det bør byrådet vide, så de ikke tror på eventyr, og ikke med rent hjerte kan gå i KL og sige at lov 409 er vejen til en god skole, mens vi står med den modsatte erfaring.

 

Samarbejde med byrådet

Vi prøver at vedligeholde og skabe gode relationer til lokalpolitikerne. Vi inviterer dem med til kredsmøder og prøver at holde dem velinformerede. Institutions- og skoleudvalgets politikere var til paneldebat på det åbne kredskursus før kommunalvalget og de udviser altid interesse i at blive holdt orienteret om der foregår. På seneste møde med ISU 27/2 spurgte vi dem direkte, hvilken detaljeringsgrad de selv mente at have truffet beslutning om mht. 21. årh. kompetencer, STEM +A og projektmodeller i forbindelse med vision for skolebyggeri. Vi kunne konstatere, at der er et stykke vej imellem den fremstilling, der leveres på anden hånd, og den oplevelse politikerne selv har af, hvad de har besluttet. 

Kredsstyrelsen og jeg går meget gerne i spidsen og råber vagt i gevær, når der stilles krav, vi ikke har en chance for at indfri. Men I er nødt til at være med, hvis det skal flytte noget.

I skal også vide, at der er en tæt sammenhæng imellem de helt lokale aktiviteter og de nationale muligheder, vi skaber sammen. En massiv holdningstilkendegivelse på medierne gør indtryk. Så når Forretningsudvalgets medlemmer er aktive på diverse medier og ”liker” og deler som gale og laver opslag med #EnLøsningForAlle, så er der en mening med galskaben og I skal med, hvis ikke I hellere vil ud at vinke på Roskildevej i april.

Skoleudvikling

Vi oplever for tiden meget stor forskel på skolerne. Måske ligefrem et paradigmeskift i forhold til tidligere tiders optagethed af det fælleskommunale skolevæsen. Nogle skoler lader udvikling af projektforløb eller periodeprojekter foregå i den takt, man mener, man kan følge med i. Andre steder kan det kun gå for langsomt, og man presser team og medarbejdere, uden at give den nødvendig tid, uddannelse og hjælp til styring og udvikling af proces såvel som indhold. På Charlotteskolen og Hedehusene Skole har man ansat en udviklingskonsulent og en leder af fusion/udvikling som supplement til den daglige ledelse. Her indfases et projekt-koncept, den såkaldte ”FIRE-model”, men manglende tid til planlægning/udvikling og inddragelse i valg af model mv. vækker vores bekymring. Og derfor har vi udfordret beslutning såvel som tempo, metode og medinddragelse. Det er en langt fra afsluttet proces. Vi er nu inviteret ind i en styregruppe om indholdet i den nye skoleudvikling. Men ude på skolerne er det tilsvarende vigtigt, at I forholder jer kritisk til tiltag og ideer, der presser arbejdsmiljø og kvalitet. Vi skal med vores viden og erfaring gøre alt for at vores skoletilbud motiverer og dygtiggør eleverne. Ellers købslår vi om kvalitet, og faglig stolthed og arbejdsglæde forsvinder.

Undervisningsminister Merete Riisager har lige advaret Herfølge Kommune om, at ”projekt-på fuld tid” i skolen ikke tager højde for fagspecifikke krav, hensigter og mål i Folkeskoleloven. Og eftersom det er vores opgave at forene ny undervisningsform med kravene i Folkeskoleloven, er det absolut nødvendigt at sige det højt, hvis vi ikke kan leve op til dét.

 

Læringsmålsstyret undervisning , revidering af mål og vejledning og DLF’s Folkeskoleideal

Sidste år glædede vi os over, at måltyranniet var under angreb, og det førte jo faktisk til et opgør med læringsmålsstyret undervisning, og i Høje-Taastrup Kommune, har man nu anerkendt, at læringsmålsstyring ikke er lov. Det tilknyttede brug af Meebook har fundet forskellige løsninger på forskellige skoler, og vi hører at det generelt er landet på et meningsgivende niveau. Pt. pågår der et vigtigt arbejde med at revidere Folkeskolelovens mål og vejledning. Bl.a. er der arrangeret lyttemøder, hvor Mølleholm- og Fløng Skole er inviteret blandt skoler fra hele landet. Vores gode kollega fra Hovedstaden Vest-samarbejdet, Jeannette Sjøberg sidder i styregruppen for arbejdet, ligesom hun er involveret i tilblivelsen af DLF’s Folkeskoleideal. Folkeskoleidealet formuleres kontinuerligt, som vedtaget på DLF Kongres 2017, så vi ikke overlader til politikere og andre interessenter at formulere, hvad Danmarks folkeskole skal kunne og skal være.

 

Lokalløn og kredsens lønpolitik

I 2016 havde vi en tillægsaftale der ophørte. Vi var meget opsatte på at komme i hus med en ny aftale, for at undgå at folk skulle gå ned i løn. Dengang kom vi delvist i mål med på et nyt HTK-tillæg på 4500 og Selvstyre-tillæg på 5700 gældende i 2 år. Men der var også 4200 kr/mand som endte til lokal forhandling mellem skole og kreds. Det er kommunens lønpolitik, at tillæg skal bruges af decentral leder til strategisk indsats. Der er bare det aber dabei, at leder ikke har råderet alene. Al løn skal forhandles med organisationen og der skal findes kriterier, være sammenhæng mellem tillæg og opgaver eller kvalifikationer osv. Kreds 16’s lønpolitik, som vi senest fik bekræftet på GF i 2016 og ved netop afsluttet medlemsundersøgelse, siger at lokalløn som hovedregel skal deles solidarisk. Opgaver skal løses ved at give tid, ikke ekstra penge. Og da slet ikke penge, der skal tages op af lommerne på andre kolleger. Det var vores udgangs-punkt, ved sidste forhandling og det har været vores udgangspunkt i de næsten afsluttede forhandlinger om de opsagte lokallønstillæg.

Den 18/1/2018 havde vi første forhandling. Som I ved, førte det til vores udsendelse af et ekstraordinært nyhedsbrev, for kommunens repræsentanter ville udskyde forhandlingerne til resultatet af OK18 forelå. Vi kan nu fortælle, at der næsten er enighed om en aftale. Vi mangler enighed om noget tekst, men regner med at det kan opnås. I så fald vil der samlet set blive fastholdt tillæg for 14.400 kr/år i 00-kr. til alle nuværende medarbejdere, fordelt på 4700 kr/år for selvstyrende team, 4500 kr/år og 5200 kr/år som personlig ordning i stedet for det gamle HTK-tillæg og ”skole-tillæg”. Det betyder, at vi bevarer hele tillægssummen og alle får ens. Torstorp- og Borgerskolen har haft en aftale om ”skævvridning”, så når alle skal have ens fra 1/8 vil nogle opleve lønnedgang og andre lønfremgang. Aftalen kommer til at ligge på hjemmesiden, Kreds16.dk. Fremtidige ansættelser er ikke garanteret lokale tillæg, det vil skulle forhandles, da der ikke længere findes forhåndsaftaler.

    

Skolebyggeri og fusioner

Ambitionerne er høje, Nærheden Skole skal være det fremmeste blandt skolebyggerier og stå færdigt i 2021. I Taastrup Øst bliver Selsmoseskolens afløser bygget, et Børne-/Kulturhus, som ikke får udskoling, men afleverer til Gadehaveskole-matriklen. Selsmoseskolen og Gadehaveskolen er fusioneret og har fået én skoleleder. Faglig klub på skolen har ønsket sig en TR på hver matrikel. Vi har ikke krav på to tillidsrepræsentanter, når der kun er 1 skoleleder, men vi forsøger via forhandling, at få imødekommelse af faglig klubs anbefaling.

 

Høje følelsesmæssige krav, Lærerarbejdsliv og rekrutteringsudfordringer

Vi har i kommunen som helhed i en årrække set et stigende antal elever med problemer der påvirker klassetrivslen negativt. Der er ikke helt klarhed over årsager, men uanset hvad, så er der stigende efterspørgsel på BURC og PPR’s ressourcer samt skolens egne tolærer- og AKT-ressourcer, og der er desværre påbud fra Arbejdstilsynet pga. for høje følelsesmæssige krav.

Ressource-problematikken som sådan, er ikke et lokalt fænomen. På landsplan kan man se i DLF-undersøgelsen om Lærerarbejdsliv at flere giver udtryk for, at det er svært at løse opgaven tilfredsstillende indenfor rammen af arbejdstiden. Og det er også en årsag til at flere forlader lærerjobbet permanent. Vi har 17.000 læreruddannede, der ikke længere arbejder som lærere. Det er jo problematisk, når vi mangler uddannede lærere til at varetage undervisningen kvalificeret. Til gengæld er det også et budskab, politikerne kan forstå, når vi diskuterer overenskomst og arbejdsvilkår. Rekrutteringsudfordringen er klart det argument, der møder mest forståelse hos vores modpart. Dernæst kommer ønsket om en frisk start så vi kan få et bedre samarbejdsklima imellem arbejdstager og arbejdsgiver. Og på tredjepladsen kommer betydningen af det fællesskab, fagbevægelsen har etableret. Et fællesskab der er helt afgørende for os, men også har krævet nytænkning og en vovet strategi.

 

Forhandlingsfællesskabets 3 overenskomstkrav

Vi står i dag samlet om 3 krav. Lønudvikling der følger det privates lønudvikling. En forhandlet arbejdstid for lærerne. Betalt frokostpause som en del af overenskomsten på statens område. Lønkravet er muligvis ikke det mest presserende for mange af os, men hvis vi ikke gider bakke op om lønkravet, hvorfor skulle FOA så afholde sig fra at indgå forlig af hensyn til lærernes arbejdstid?

Som jeg sagde i indledningen, så er det min vurdering, at det var genialt at satse stort på fagbevægelsens sammenhold i denne overenskomst. Det er tydeligvis nødvendigt med en stærk medarbejder-organisering, sådan som det politiske system behandler de offentligt ansatte.

 

Fusion af FTF og LO

Et andet samarbejde, imellem organisationer der er kørt i stilling, og som står mere eller mindre klar i startblokken, er fusion af FTF og LO. Personligt er jeg knap så skråsikker i forhold til dét initiativ. Det er min opfattelse af de to organisationer, at de er meget forskellige som kulturer. Og måske ville det være nok med et stærkt samarbejde imellem os? Men sikkert er det, at fusionen er sat på skinner, og lige om lidt, skal vi bestemme os for eller imod. Den 13. april er der ekstraordinær FTF-kongres, hvorefter vi alle får mulighed for at blive klogere på sagen. 

 

Registrering af arbejdstid

Hvis der er én anden ting, jeg kunne ønske mig at bringe op, inden beretningens afslutning, er det en af værnsreglerne fra OK15’s bilag 4. Nemlig den der siger, at ledelsen løbende skal være opmærksom på lærernes præsterede arbejdstid for at skabe overblik og større sikkerhed. Det kan ske ved, at læreren/børnehaveklasselederen ved udgangen af en måned har mulighed for at få en opgørelse af den præsterede tid. Det er jo virkelig en værnsregel, vores kommune ser stort på. På mange skoler har man stadig ikke fået tællesystemet til at virke, og leder kan ikke give en opgørelse over præsteret arbejdstid. Det giver præcis den usikkerhed, reglen var skabt for at undgå. Vi kan hjælpe jer med at få udbetalt overarbejdsbetaling, hvis I har registreret jeres tidsforbrug og har været i dialog med leder om, at I var i overtid. Men meget få registrerer arbejdstiden, og mister dermed den fundamentale ret til aflønning for udført arbejde. Derfor vil jeg endnu engang opfordre alle til, at man registrerer hver dag, inden arbejdets afslutning. Tiden til at registrere medgår i arbejdstiden.

Og husk så at der er to tal at holde øje med: 1) Samlet præsteret arbejdstid. Når vi når til 1679,6 time begynder overarbejdstiden. 2) Antal undervisningstimer. Når vi når til 751. time, begynder det høje uv-tillæg på 121 kr/t. Hvis I registrerede jeres reelle arbejdstid, ville vi kunne se, om der mangler tid i skolernes tildeling.

 

Afslutningsvis vil jeg sige tak for samarbejdet i det forgangne år. Tak til Forretningsudvalget, mine skønne kolleger i det daglige arbejde med skolesager, personsager, sagsbehandling, ny persondatalov, ny kommunikationsplatform, forvaltning, fagpolitik, hjemmeside, sociale medier og kvalificeret sparing om det hele. Uden jer gik det ikke. Tak til kredsstyrelsen som trods stigende opgavepres på skolerne stadig stiller deres kandidatur til rådighed og påtager sig at være såvel fagpolitiker som jeres daglige talerør og faglige bodyguard. TR er helt central i arbejdet med at skabe mening og medindflydelse på skolen, repræsentere medlemmerne i MED-udvalg og tage problemer op med skolens ledelse. TR har den svære og vigtige rolle at være informationsbro imellem medlemmerne på skolen og den øvrige kredsstyrelse i Kreds 16 samt DLF centralt og i et vist omfang også kommunen. En vanvittig svær og tilsvarende vigtig funktion, der også kræver en opmærksom medlemsskare på skolen, og jeres deltagelse i faglig klub-møder, som kvalificerer og sætter retning på kredsens arbejde.

Jeg vil også takke Fraktion 4’s aktivitetsudvalg. De står i spidsen for et højt aktivitetsniveau med mange spændende arrangementer, der nyder stor tilslutning blandt vores 131 pensionerede medlemmer. Og endelig, sidst, men ikke mindst, vores nye, uundværlige og højt værdsatte sekretærer Henriette og Ditte, som er med os her i aften. De har kastet sig over opgaverne med krum hals og er sluppet utrolig godt fra start. Tak for det.

Jeg skal hermed overgive beretningen til GF’s behandling.


Kommentarer til beretningen:

Vedr. lokalløn:

 

Kommentar: Det er rart, at pengene kan fordeles solidarisk og ikke tages fra kolleger og gives til den enkelte.

Spørgsmål til lokalløn: Hvad skal der ske fremover, hvad er kommunens næste træk?

 

Svar fra formanden: Vi får sikring af lokallønnen her i nutiden, men vi kan risikere at sælge fremtiden. Mulighederne er ved at være udtømt. Forhandlingerne flyttes ud på skolerne. Her har vi håndtagene fra Bilag 1 i overenskomsten – der skal være sammenhæng mellem tillæg og arbejdsopgaver. Når nogen flytter, så skal der forhandles igen.

Svar fra Casper Christiansen FU: Det er vigtigt at forstå, hvad vi står overfor i forhandlingerne. Modparten ønsker at alle lokallønsmidler lægges ud til forhandling på skolerne, hvis vi ikke opnår en forhandlet løsning kan modparten flytte lokallønsmidlerne til andre områder med lønnedgang til følge.

 

Spørgsmål til lokalløn 2016. Evaluering – kom pengene hjem?

Formanden svarer: Stort set alle penge er i hus. Der udstår nogle skoleforhandlinger, som er udskudt pga. forhandlingen på kommuneniveau. Dem går vi i gang med nu.


Svar fra Casper Christiansen FU: Det er vigtigt at TR især på de store skoler er opmærksomme på, når nogen forsvinder, så vi hurtigt kan komme ud og forhandle på skolen.

Flere kommentarer og ros til FU’s forhandlinger. Fra en skoler fortælles, at de bruger Faglig Klub til at drøfte lokalløn og er blevet enige om, at de går ind for solidarisk løn. De har forklaret skolelederen, at kvaliteten forsvinder, hvis man skal konkurrere om hinandens penge. Opfordrer Faglige Klubber til det samme.

Vedr. fusion og TR-antal

Kommentar: Der kan være udfordringer med at have to TR’er på Selsmose/Gadehave. De kan have hver sin holdning, så der skal være klare linjer om, hvem der har forhandlingsretten. Hvad med AMR skal der fortsat være to?

 

Svar fra formanden: Der er fortsat to AMR’er. I Glostrup er der en skole med mange matrikelskoler, hvor der er en TR på hver matrikel samt en ”stor-TR”. Det er de glade for.

Beretningen er enstemmigt vedtaget.

 

 1. 3.    Overenskomstforhandlinger – Strejkeaktiviteter


Formanden fortalte om bagtæppet og om varsel om strejke fra d. 4. april. Karen Aslaug (BUPL), Heidi Hansen (FOA) og Heidi (formand Kreds16) har allerede opstartet samarbejde via medarbejderrådet vedr. strejkeaktiviteter. Dansk Sygeplejeråd (DSR) har kontaktet Kreds 16 og udtrykt ønske om at blive koblet på samarbejdet. Heidi fremlagde Kredsstyrelsens forskellige foreslag til aktiviteter:

Meget til stede på nettet.
Store fælles arrangementer på tværs af organisationerne
4/4 strejke fælles aktivitet på Rådhuspladsen HTK
10/4 lockout er der planlagt fælles aktivitet på Rådhusetpladsen HTK

Heidi gjorde derefter opmærksom på, at det ikke var en afklaret Kredsstyrelse og at Kredsstyrelsen ønskede medlemmerne på generalforsamlingens input til aktiviteter

 

Kommentarer til punktet:


Er det overvejet at Banedanmark strejker, så man ikke kan komme til strejkeaktiviteterne?

Det er vel en landsdækkende problematik, så man kunne evt. stille op i den kommune man bor i?

Formanden svarer: Man hører til i sin Kreds, hvor man skal stille sig til rådighed for de af Kredsstyrelsen/Hovedstyrelsen i DLF besluttede aktiviteter.

Kommentar fra salen:

Jeg vil IKKE på Roskildevej i gul vest!

Der er en forventning (fra omverdenen) om, at vi stiller op med skuespil og guitarspil. Lad os gøre noget andet og det modsatte. Bare stå der.
Menneskekæden. For nogle var det et stærkt manifest. Andre følte sig til grin. Men selv de mest fagforeningskritiske mener, at det er en god måde at vise et kæmpe sammenhold, hvis det er ALLE over hele landet, der deltager.
Forslag om omvendt mediestorm: At vi ingenting kommenterer.
Hedehusene går ind for store fælles arrangementer.

Indsats under lockout i 2013 skal ikke underkendes. Det er to forskellige situationer. Torstorp stiller op til store arrangementer.

Casper Christiansen FU (næstformand og kasserer): Stort ønske, som kasserer, om, at vi laver en aktion, hvor vi kan få brugt de fakler vi købte i 2013. De står stadig på depotet på kredsenkontoret.

I 1985 lavede vi store demonstrationer. I opfordres til at lave store demonstrationer, nu hvor det rammer så bredt.

Formanden: Vi underkender ikke 2013. Vi gjorde alt, hvad vi kunne, og det er vi meget tilfredse med. Vi forventer ikke, det bliver et langt forløb denne gang, for hele Danmark lægges ned ved lockout.

Hvad bagefter? Bliver vi kørt over af et lovforslag igen?

Formanden: Det kan vi ikke svare på. Men vi tror på, at det har en indflydelse på evt. lovindgreb, at der er politikere, der bakker op denne gang.

Går vi bare op og underviser bagefter denne gang?

Formanden: Vi har fredspligt. Når konflikten er slut, så er den slut.

Ros til arbejdet i 2013. Tjenestemænd havde ikke syntes, det var sjovt ikke at kunne deltage i den faglige kamp sammen med kollegerne i 2013. Nogle af pensionisterne i F4 vil gerne støtte op og komme ud til arrangementerne.

Kommentar fra salen: Gule veste eller ej, så stiller vi op. Nu er der opbakning fra befolkningen til forskel fra 2013. Der skal ikke holdes kæft, for det kan omverdenen ikke forstå. Vi skal råbe politikerne op. Menneskekæden skal være rundt om HTK rådhus. Vi lockouter politikerne.

Formanden: Der er TR stormøde på torsdag 22. marts  sammen med de andre faggrupper, hvorefter TR forhåbentligt ved meget mere.

Formanden opsummerede de indkomne forslag til aktiviteter og punktet blev lukket.

 1. 4.    Forslag til udtalelser

  1. a.     ”Arbejdsliv i HTKs skolevæsen” blev fremlagt af TR Fløng Skole Alice Falk Sidelmann

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

 1. b.    ”Projekter og forandringsprocesser i HTK” fremlagt af TR Charlotteskolen Mathias Hedegaard Nielsen

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

 

 1. Kredsens lønpolitik

Lønpolitikken  blev fremlagt af Casper Christiansen. En del af lønpolitikken havde formanden med i beretningen. Kredsstyrelsen søger at sikre sig, at Kreds 16’s lønpolitik stadig stemmer overens med medlemmernes holdning. Derfor sættes lønpolitikken til afstemning på generalforsamlingen.

Lønpolitikken blev enstemmigt vedtaget.

 

 1. Kredsens arbejde med den skolepolitiske målsætning

Arbejdet med den skolepolitiske målsætning blev fremlagt af Mette Thorup. Der blev givet en tilbagemelding på GF17’s arbejde med det fælleskommunale skolevæsen og de punkter, udvalget under Kredsstyrelsen har valgt at arbejde med frem mod næste generalforsamling.

 • Organisering af undervisningen
 • Lærerrollen
 • Kvalitet og udvikling og kompetencer

Derudover vil Danmarks Lærerforenings arbejde med formuleringen af et Folkeskoleideal komme til at få indflydelse på arbejdet med den skolepolitiske målsætning.

 

 

 1. 7.    Kredsens arbejdsmiljøhandleplan

Arbejdsmiljøhandleplanen blev fremlagt af David Qvist. Handleplanen skal tages op hvert andet år på generalforsamlingen.

Kommentarer til punktet:

Vi har som medarbejdere et stort ønske om at APV’en fremover bliver anonym. Det er ubehageligt som AMR, at kunne se hvilke kolleger, der har svaret hvad i undersøgelsen og det ligger en dæmper på, hvad medarbejderne svarer. Vi er bekymrede for, om APV’en overhovedet er retvisende for hvordan det går på arbejdspladserne.


Svar fra formanden: Vi arbejder fortsat på netop denne problematik i HU, men A-siden er meget faste i troen på ikke-anonymitet.

 

Vigtigt at andre medlemsgrupper end lærere og børnehaveklasseledere ikke glemmes:

Svar fra Casper Christiansen FU: Vi tilføjer ”..og andre arbejdspladser, hvor medlemmer af Kreds 16 arbejder” i første afsnit under ”Arbejdsmiljøarbejdet har to spor”

 

Arbejdsmiljøhandleplanen blev med den foreslåede rettelse enstemmigt vedtaget.

 1. 8.    Regnskab

Regnskaberne for Kreds 16, Særlig Fond og Aktivitetsfonden blev fremlagt af kasserer Casper Christiansen.

Regnskaberne blev enstemmigt godkendt

 

 1. 9.    Forslag til budget herunder kontingentfastsættelse

Budgetforslaget herunder kontingentet, som blev foreslået uændret, blev fremlagt af kasserer Casper Christiansen.

Budgetforslag og kontingentfastsættelsen blev enstemmigt godkendt

 

 

10. Valg

 • Valg af formand og 1. kongresdelegeret
  Heidi Yoma Rasmussen blev genvalgt med akklamation

 

 • Valg af kasserer
  Casper Christiansen blev genvalgt med akklamation
 • Valg af 2 forretningsudvalgsmedlemmer
  David Qvist og Alice Falk Sidelmann blev valgt med stemmerne:

David 162 stemmer
Mette 72 stemmer
Alice 113 stemmer

 • Valg af 2. kongresdelegeret
  David blev valgt med akklamation
 • Valg af suppleanter til kongressen
  CasperChristiansen 1. suppeleant og Alice Falk Sidelmann 2. suppleant blev valgt uden modkandidater
 • Valg af næstformand
  Casper blev valgt med akklamation
 • Valg af 2 kritiske revisorer
  Charlotte Corfitz og Vibeke Bøgh Lynge blev valgt uden modkandidater
 • Valg af suppleanter for kritiske revisorer
  Knud Larsen blev valgt uden modkandidater
 • Valg af fanebærer
  Katrine Honore blev valgt til fanebærer
 • Valg af fanebærersuppleant
  Claus Plenaa blev valgt til fanebærersuppleant

 

11. Eventuelt

Dirigent Flemming Ernst takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.
Heidi Yoma Rasmussen takkede Mette Thorup for et godt samarbejde gennem flere år i FU og takkede Flemming Ernst for den fine varetagelse af dirigenthvervet.

 

 

 

 

 

Dirigent Flemming Ernst

 

Formand Heidi Yoma Rasmussen