Vedtægter

for Danmarks Lærerforening Kreds 16

§ 1
Kredsens navn er Danmarks Lærerforening, Kreds 16 og dækker Høje-Taastrup Kommune.
Kredsens hjemstedskommune er Høje-Taastrup Kommune.


§ 2
Som medlem optages enhver, der ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter § 3 har ret til at være medlem.


§ 3
Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.
Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på skolerne skal Kreds 16’s medlemmer i fraktion 1 og 2 danne en faglig klub på den enkelte skole.
Den faglige klubs forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen.
Tillidsrepræsentanten er formand for den faglige klub.
Tillidsrepræsentanten varetager forbindelsen med kredsstyrelsen.
Valg af tillidsrepræsentant og tillidsrepræsentantsuppleant sker i henhold til tillidsrepræsentantreglerne


§ 4
Aktivitetsfondens formål er at opspare midler, som kun anvendes i følgende tre tilfælde:

1. I forbindelse med arbejdskonflikter i kredsen anbefalet af generalforsamlingen, kredsstyrelsen eller hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening.
2. Overdragelse til Danmarks Lærerforenings særlige fond.
3. Kontingentnedsættelse i Kreds 16.

Hvis fondens midler skal bruges til andet end de 3 ovennævnte punkter, skal det ske ved en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.
Kredsstyrelsen har bemyndigelse til at anvende renterne og kursgevinsterne af fondens midler i det faglige arbejde.
Midlerne anbringes således, at de umiddelbart kan frigøres, f.eks. i en bank eller sparekasse.
Der føres særskilt regnskab over aktivitetsfondens midler.


§ 5
DLF Kreds 16’s særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og/eller 3 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab. Øvrige bestemmelser om kredsens særlige fond fremgår af selvstændige vedtægter for særlig fond, vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 2024.


§ 6
Kontingenter, bidrag til aktivitetsfonden og betalingsterminer fastsættes på den årlige generalforsamling for et år ad gangen. Kredsstyrelsen er berettiget til at lade kontingentindbetalingen foregå ved den lønudbetalende myndigheds bistand ved indeholdelse af 1/12 af årskontingentet i hver månedlig lønudbetaling, forudsat det enkelte medlem ikke modsætter sig det.
Regnskabsåret er 1.1. - 31.12.
Kontingentåret er 1.4. - 31.3.


§ 7
Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned og indkaldes ved opslag på skolerne og indvarsling på kredsens hjemmeside og skolernes kommunikationsplatform med mindst tre ugers varsel.
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen.
Beslutninger træffes med absolut flertal.
Skriftlig afstemning afholdes, såfremt 4 medlemmer kræver det.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Endelig dagsorden, indeholdende forslag - herunder forslag til budget – samt en oversigt over det reviderede regnskab, bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 dage før generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Forslag til budget - herunder kontingentfastsættelse.
6. Valg i lige år jævnfør § 8 i disse vedtægter
7. Eventuelt.


§ 8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når styrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt begærer det og indsender forslag til dagsordenen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat. (skolernes lukningsperiode fraregnet.)
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne.
Bestemmelserne i §6 om beslutninger finder tilsvarende anvendelse ved ekstraordinær generalforsamling.
Mistillidsvotum kan afgives jvf. Danmarks Lærerforenings vedtægter samt disse vedtægters § 11.


§ 9
Kredsen ledes af en styrelse bestående af formand, 3 forretningsudvalgsmedlemmer og alle tillidsrepræsentanter i kredsens område. Valg til kredsstyrelsen gælder for to år og falder sammen med kongressens valgperiode.

a. Valg af formand
b. Kasserer for kredsen Formand og kasserer kan ikke være samme person
c. 2 medlemmer til kredsens forretningsudvalg
d. Valg til delegeret til Danmarks Lærerforenings kongres og suppleanter for disse finder sted efter de af hovedstyrelsen nærmere fastlagte retningslinjer
e. Blandt de valgte forretningsudvalgsmedlemmer vælges næstformand
f. 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter
g. Fanebærer og fanebærersuppleant
Valg foretages ved absolut flertal. Såfremt ingen ved første afstemning har opnået over halvdelen af de afgivne stemmer, fortages omvalg mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede det største stemmetal. Herefter foretages i tilfælde af stemmelighed lodtrækning.


§ 10
Formand, kassereren og de 2 forretningsudvalgsmedlemmer valgt på generalforsamlingen udgør styrelsens forretningsudvalg (FU).
Forretningsudvalget har til opgave at:

a) Forestå behandlingen af de sager/sagsområder, kredsen arbejder med. Den interne arbejdsfordeling foretages af forretningsudvalget.
b) Tilrettelægge kredsstyrelsens møder.
c) Effektuere de af kredsstyrelsen tagne beslutninger.
d) Udgøre bestyrelsen for aktivitetsfonden.

Kredsen tegnes i økonomisk henseende af kredsens formand og kasserer i sammenhæng, således som de er anmeldt til fondsregistret subsidiært til kredsens hjemstedskommune.Formanden kan give fuldmagt til kassereren til anvendelse af penge indenfor det af generalforsamlingen vedtagne budget.

Kredsen tegnes i juridisk henseende af formanden, som kan give fuldmagt til medlemmer af forretningsudvalget.

Kredsstyrelsen nedsætter udvalg efter behov.
Styrelsen er beslutningsdygtig, hvis over halvdelen af styrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed i styrelsen er formandens stemme udslaggivende.
Kredsstyrelsen sammenkaldes af formanden, når styrelsens flertal ønsker det, eller når mindst 1/5 af kredsens medlemmer tilstiller formanden en motiveret anmodning herom. Kredsstyrelsen indkaldes til møde mindst 2 gange om året, jvf. Danmarks Lærerforenings vedtægter.
Kredsstyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.


§ 11
Tillidsrepræsentant og TR-suppleant vælges for en 2-årig periode i marts måned med tiltrædelse 1.4. i lige år. Tillidsrepræsentanten og suppleanten skal opfylde betingelserne for valg, jvf. Danmarks Lærerforenings vedtægter.
Alle medlemsberettigede på den enkelte skole/institution har stemmeret. Regler for valghandlingen er fastsat af hovedstyrelsen og angivet i Danmarks Lærerforenings TR-håndbog.
Almindelige medlemmer, der ikke har fast tjenestested, kan vælge tillidsrepræsentant og suppleanter for denne ud af egen midte ligeledes for 2 år ad gangen.
I tvivlstilfælde afgør kredsstyrelsen, hvilke medlemmer der har stemmeret og er valgbare ved dette valg.
Kredsen kan, såfremt kredsstyrelsen anser det for hensigtsmæssigt, opdeles i flere valgområder. Inden for hvert valgområde vælges tillidsrepræsentant og suppleant for denne.
Kredsstyrelsen drager omsorg for, at valg af tillidsrepræsentant for medlemmer uden fast tjenestested finder sted.


§ 12
Forslag om et mistillidsvotum til kredsstyrelsen kan behandles på en lovligt indkaldt generalforsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordnen. Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder kredsstyrelsen til ekstraordinær generalforsamling
til afholdelse inden 1 måned, skolernes lukningsperiode fraregnet, med nyvalg i henhold til § 8 a, b og c.
I perioden indtil afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling udskriver kredsstyrelsen valg af tillidsrepræsentanter. Den således nyvalgte kredsstyrelse tiltræder straks med den resterende del af valgperioden som funktionsperiode. Vedtages et mistillidsvotum på én ekstraordinær generalforsamling 2 måneder eller mindre før den af Hovedstyrelsen fastsatte periode for afholdelse af ordinær generalforsamling, udskydes nyvalg hertil.


§ 13
Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, indkaldt med den for en ordinær generalforsamling fastsatte tidsfrist, og når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer for.


Vedtaget på Kreds 16’s ordinære generalforsamling den 19. marts 2024