Medlem Spørgsmål og svar

Erstatningsferie

Reglerne om erstatningsferie

Ansatte, som bliver syge før tidspunktet for den officielle ferieperiodes start, og som stadigvæk er sygemeldt, når ferien starter, er berettiget til at få ferien suspenderet. Sygemelding skal ske til skolens kontor.

Ansatte, som bliver syge ved feriens start, og som sygemelder sig senest ved normal arbejdstids begyndelse på første feriedag, er ligeledes berettiget til at få ferien suspenderet.

Sygemelding foretages til skolens kontor.
Hvis dette er lukket/ ikke svarer foretages sygemelding til Institutions og skolecentret, tlf. 43591000

Det er en god ide at sende en mail til skolen under alle omstændigheder, så er der dokumentation for sygemeldingen.

Hvis en ansat bliver syg i ferien, har den pågældende ikke det samme krav på erstatningsferie. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan arbejdsgiveren tillade, at ferien suspenderes under sygdom. Ved afgørelsen om en suspendering kan foretages, skal der f.eks. tages hensyn til,

  • om sygdommen er af længere varighed,
  • om den er af alvorligere karakter,
  • om sygdommen hindrer den ansatte i at udnytte ferien på rimelig måde.

I tilfælde af sygdom i ferien, som beskrevet ovenfor, bør man omgående sende en skriftlig sygemelding til skolelederen eller Institutions og skolecentret.

Hvornår og hvordan erstatningsferien skal afholdes aftales med skoleledelsen.

Som noget nyt kan man også få erstatningsferie, hvis man bliver syg, når ferien er startet.

De ændrede regler betyder, at ansatte, der har optjent fuld ferie (dvs. 25 dage), og som bliver syge under ferie, har ret til erstatningsferie efter 5. sygedag. De første fem sygedage under ferie for en fuldtidsansat giver altså ikke ret til erstatningsferie. Har den ansatte optjent mindre end 25 dages ferie, har vedkommende ret til erstatningsferie efter et forholdsvis mindre antal sygedage. Er der fx optjent 20 feriedage, indtræder retten efter 4 sygedage i ferieåret (20 * 1/5)

Generelt for sygdom i ferien
For at få ret til erstatningsferie skal den ansatte dokumentere sygdommen overfor arbejdsgiveren. Som udgangspunkt skal der fremvises lægelig dokumentation fra 1. sygedag. Den ansatte skal selv afholde udgiften hertil. Arbejdsgiveren kan i øvrigt undlade at stille krav om lægedokumentation for ret til erstatningsferie.