Medlem Spørgsmål og svar

Befordring

Rejsegodtgørelse

Rejse uden overnatning:

Der kan ikke udbetales skattefri rejsegodtgørelse, og eventuelle merudgifter (fortæring og småudgifter m.v.) kan alene dækkes efter regning.

Rejse i Danmark med overnatning:

Det er en betingelse, at medarbejderen skal være på tjenesterejse for skolen (Høje-Taastrup Kommune), og den skal være foretaget på skolelederens (kommunens) foranledning og medføre, at medarbejderen ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. På rejser med overnatning og hvor rejsen varer mindst 24 timer, kan der udbetales skattefri rejsegodtgørelse med følgende beløb:

Fortæring:

436,00 kroner pr. hele døgn og 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag (hjemrejsedagen), hvor medarbejderen ikke når op på et helt døgn (det svarer til 18,17 kroner pr. påbegyndt time).

Reduktion:

Hvis der på rejse i Danmark med eller uden overnatning ydes gratismåltider/fri fortæring, skal der ske reduktion i fortæringsgodtgørelsen med 15% (65,4 kroner), 30% (130,8 kroner) og 30% for henholdsvis morgenmad, frokost og middag. Er kosten fuldt ud betalt, sker der således en reduktion af døgnbeløbet på 75% (327 kroner).

Minimumssats:

Uanset ovennævnte reduktion for fri fortæring til dækning af udgifter til småfornødenheder kan der udbetales et beløb på indtil 25% af standardsatsen for fortæringsudgifter. De 25% af satsen beregnes for den samlede rejse, dvs. også for evt. påbegyndte timer på en tilsluttende rejsedag.

Rejse i udlandet med overnatning:

Der gælder de samme regler for udbetaling af skattefri godtgørelse for merudgifter som i Danmark. Der kan dog være lande, hvor satserne for fortæring og småfornødenheder er højere.
Om reduktion gælder samme regler som for rejse med overnatning i Danmark.

Befordringsgodtgørelse

Godtgørelsen til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil eller motorcykel udgør 1,98 kroner pr. km. (Lav sats)

Se mere i "Aftale om befordring, m.v." og "Satsreguleringscirkulæret"