GF17

Formanden Gf17
Kreds 16's holdt generalforsamling torsdag d. 16. marts 2017 kl. 17.00 i Gadehaveskolens kantine.

1) Valg af dirigent 


Heidi Yoma Rasmussen bød velkommen og foreslog Jeanette Sjøberg, hovedstyrelses- medlem og næstformand i Ballerup Lærerforening som dirigent.
Jeanette Sjøberg blev valgt som dirigent med akklamation.
Jeanette Sjøberg takkede for valget og gennemgik formalia omkring indkaldelse af gene- ralforsamlingen. Ingen havde indvendinger. Jeanette Sjøberg konstaterede, at generalfor- samlingen var korrekt indvarslet og beslutningsdygtig. 


2) Mundtlig beretning herunder forslag til åbent brev til byrådspolitikerne

Heidi Yoma Rasmussen kom bl.a. ind på det tøbrud, som vores nye undervisningsminister Merete Riisager repræsenterer. Merete Riisager siger bl.a., at lærerne skal have større fri- hed til faglige og professionelle vurderinger og at hun er opmærksom på, at mange lærere har oplevet motivationstab og et meningstab. Hun er dog ikke kommet med ændringsfor- slag til rammen, men det tyder på at vejledningen ændres, hvilket kan få stor betydning. Heidi Yoma Rasmussen omtalte desuden 


  • Meebook-undervisningsforløb 

  • De lokale lønforhandlinger 

  • Kommunens Digitaliseringsindsats fik et par ord med på vejen
  • Kommunens skolebyggeri og skolefusioner blev vendt ligesom
  • MED-systemet – som er model for flere andre kommuners bestræbelser 

  • Medlemmernes arbejdsliv 

  • Inklusion
  • Kommunalvalg 

  • OK18 – og vigtigheden af at registrere den præsterede arbejdstid


Til sidst takkede Heidi Yoma Rasmussen for samarbejdet i det forgangne år – bl.a. til for- retningsudvalget, sekretæren og kredsstyrelsen, der har påtaget sig en rolle under general- forsamlingen.
Denne del af beretningen blev overgivet til generalforsamlingens behandling. 


Jens Chr. T. Rasmussen, TR på Linie 10 fremlagde kredsens forslag til åbent brev til by- rådspolitikerne, hvor byrådet bliver spurgt: Hvilken folkeskole vil I have? 


Beretningen, herunder åbent brev til byrådspolitikerne, blev overgivet til forsamlingen – beretningen vedtaget – én undlod at stemme. 


3) Mediestrategiudvalgets fremlæggelse 


Mediestrategiudvalg – Alice Falk Sidelmann, TR på Fløng Skole fortalte herom. 


4) Kommunalvalgsudvalgets fremlæggelse 


Kredsstyrelsen har nedsat et kommunalvalgsudvalg. Michael Blem Clausen, TR på Charlotteskolen fortalte om udvalgets arbejde – efterfulgt af debat. Der blev givet mandat til at gå videre med udvalgets arbejde. 


5) Kreds 16’s skolepolitiske målsætning er under revidering – udvalget fremlægger og punktet ”det fælles kommunale skolevæsen” sættes til debat


Skolepolitisk udvalg – Rikke Groth Krumbach, TR på Mølleholmskolen fortalte om revisionen af skolepolitiske målsætning fra 2014. 


Kristoffer Rømer, TR på Reerslev Skole satte deltagerne i arbejde ved bordene med henblik på at få indspark til politikken. Besvarelser/kommentarer blev indsamlet og givet videre til udvalget. 


6) Overenskomst 18-udvalgets fremlæggelse 


Pernille Kepler, TR på Hedehusene Skole stod for OK-udvalget. Pernille Kepler opfordre- de til at udfylde spørgeskema, som udsendes i nærmeste fremtid i forbindelse med afholdelse af faglig klub om overenskomst 2018. 


Heidi Yoma Rasmussen redegjorde kort om konfliktscenarier i forbindelse med overenskomst 2018. 


7) Regnskab 


Casper Christiansen fremlagde de 3 regnskaber samt beslutning om Særlig Fonds tilbagebetaling af lock-out-gæld og renoveringsgæld til Kreds 16.


Regnskaberne blev enstemmigt godkendt.


Gæld: Særlig Fond ejer huset. Efter renovering hæves huslejen og gør gældsafviklingen mulig. Samlet plan for gældsafvikling blev fremlagt. 


8) Forslag til budget – herunder kontingentfastsættelse 


Casper Christiansen fremlagde de to budgetforslag.
Budgetforslag I ingen ændring i kontingent.
Budgetforslag II kontingentstigning på 9 kr. pr. måned pr. medlem – anbefales af kredsstyrelsen.
Forslag II blev sat til afstemning først – 3 undlod at stemme – hermed er forslaget vedtaget med en kontingentstigning på 9,00 kr. pr. måned til 550,00 kr. pr. måned fra og med august 2017.
Kontingent for fraktion 4 stiger med 1,00 kr. til 99,00 kr. pr. måned fra og med august 2017.
Kontingent for fraktion 6 er uændret på 98,00 kr. pr. måned. 


9) Eventuelt 


Heidi Yoma Rasmussen takkede Jeanette Sjøberg for fortrinlig varetagelse af dirigenthvervet og takkede forsamlingen for fremmødet og opbakningen. 


Jeanette Sjøberg takkede Heidi Yoma Rasmussen for et godt samarbejde og forsamlingen for god debat, ro og orden.