Lønpolitik

Hovedformålet med lønpolitikken er at sikre skolens kerneydelser, som skal indtage en fremtrædende plads i lønsystemet. Det fælles kommunale skolevæsen skal på lønområdet fastholdes gennem funktions- og kvalifikationsaftaler for alle skoler.

Kreds 16 skal arbejde for, at evt. lokale løndele udmøntes, så de understøtter mulighederne for et godt arbejdsklima og arbejdstilfredshed.

Kredsen skal til en hver tid søge at indgå aftaler, der dækker den samlede medlemsgruppe, som kredsen har forhandlingsretten for. Såfremt dette ikke lykkes skal Kreds 16 tage udgangspunkt i den lønpolitiske handleplan og derigennem søge at anvende lønmidlerne, så flest muligt får andel heri.

 • Kredsens lønpolitiske handleplan anvendes til udformning af forhandlingsmandater og indgåelse af lokale aftaler om løn.
 • Kredsens lønpolitiske handleplan anvendes til at arbejde med centrale lønspørgsmål, herunder overenskomstforhandlinger.

Lønpolitisk handleplan for
Danmarks Lærerforening Kreds 16.

Centralt

 • Forbedre lønniveauet , således at det afspejler den generelle lønudvikling i samfundet.
 • Forbedre lønforløbet for lærere på ny løn
 • Forbedre pensionsforholdene for OK-ansatte
 • Lønforløb for ikke-læreruddannede
 • Etablere seniorordninger

 Lokalt.

 • Rekrutterings-/fastholdelsestillæg forbedres
 • Samme funktions- og kvalifikationsløn til lærere på ny løn og lærere på anciennitetsløn.
 • Tillæggene omregnes til løntrin.
 • Tillæggene gøres pensionsgivende.

 Funktionsløn.

 • Forbedring af HTK-tillægget
 • Lærere, der varetager funktioner i forhold til lærergruppen.(vejledere m.v.).
 • Lærere, der varetager funktioner på lærergruppens vegne.(TR, SIR m.v.)

 Kvalifikationsløn.

 • Pd uddannelsen.
 • Cand.pæd. uddannelsen.
 • Exam.pæd. uddannelsen.
 • Speciallærer uddannelsen.
 • Skolebibliotekar uddannelsen.
 • Kursus- og efteruddannelsesforløb svarende til minimum 30 ECTS point.
 • Anden relevant uddannelse, hvis den anvendes i lærerarbejdet.
 • Anciennitet, erfaring.

Ikke læreruddannede.

 • Den optjente anciennitet som ikke læreruddannet i folkeskolen medregnes ved endt uddannelse.
 • Hvis man har særlige kvalifikationer for at undervise i specifikke fag, kan der aftales løntillæg for disse timer.

Vedtaget på Kreds 16’s ordinære generalforsamling den 20. marts 2018