Lønpolitik

Det arbejder vi for når det kommer til løn

Lønpolitik (pdf)

Kreds 16’s lønpolitik skal være med til at sikre et lønsystem, der understøtter kerneydelsen, et godt arbejdsklima og arbejdstilfredshed.
Kreds 16 skal arbejde for, at den samlede medlemsgruppe, som kredsen har forhandlingsret-ten for, tilgodeses.
Lønmidler søges anvendt så vidt muligt som varige tillæg.
Såfremt dette ikke lykkes, tages der udgangspunkt i den lønpolitiske handleplan og derigennem søges lønmidlerne anvendt, så flest muligt får andel heri.

 

Lønpolitisk handleplan

Kreds 16’s lønpolitiske handleplan anvendes til udformning af forhandlingsmandater og ind-gåelse af lokale aftaler om løn.
Den lønpolitiske handleplan anvendes tillige I arbejdet med centrale lønspørgsmål, herunder overenskomstforhandlinger.

 

Centralt (DLF):


− Forbedre lønniveauet, således at reallønnen sikres og at det afspejler den generelle lønudvikling i samfundet.
− Forbedre lønforløbet for ansatte på ny løn på overenskomstområdet
− Forbedre pensionsforholdene for OK-ansatte
− Lønforløb for ikke-læreruddannede
− Etablere seniorordninger

 

Lokalt (Kommunalt):


− Rekrutterings-/fastholdelsestillæg
− Samme funktions- og kvalifikationsløn til lærere på ny løn og lærere på anciennitets-løn.
− Tillæg omregnes til løntrin.

Funktionsløn.
Søges anvendt til:
− Lærere, der varetager funktioner i forhold til lærergruppen.
− Lærere, der varetager funktioner på lærergruppens vegne. (Tillidsvalgte, personer med tilsyn o. lign.)

Kvalifikationsløn.
Søges anvendt til:
− Anden relevant uddannelse, hvis det anvendes i relation til lærerarbejdet.
− Pd uddannelsen.
− Cand.pæd. uddannelsen.
− Exam.pæd. uddannelsen.
− Speciallærer uddannelsen.
− Skolebibliotekaruddannelsen.
− Kursus- og efteruddannelsesforløb svarende til minimum 30 ECTS-point.
− Anciennitet, erfaring.

Ikke læreruddannede.
− Det tilstræbes at optjent anciennitet som ikke læreruddannet i folkeskolen medreg-nes ved endt uddannelse.
− Hvis man har særlige kvalifikationer for at undervise i specifikke fag, kan der aftales løntillæg for disse timer.

 

Vedtaget på Kreds 16s ordinære generalforsamling den 22. marts 2022