Medlem Arbejdsliv

Fastholdelsesredskaber i HTK

Fastholdelsesredskaber

Det kan være svært at komme tilbage efter en lang sygemelding, fx pga. stress. Derfor kan det have stor værdi at bruge nogle af de redskaber der gør, at tilknytningen til din arbejdsplads fastholdes.

Herunder kan du se nogle af de redskaber, der benyttes i Høje Taastrup Kommune.

Kronisk sygdom §56

Der kan være perioder i dit arbejdsliv, hvor din sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af langvarig eller kronisk lidelse. I den forbindelse kan der udarbejdes en § 56-aftale mellem medarbejder, leder og bopælskommune, som giver mulighed for sygedagpengerefusion fra første sygedag. Dette gælder også ved indlæggelse og ambulant behandling.

En kronisk lidelse kan være alt fra fertilitetsbehandling til alvorlig kræftsygdom. Det er dog en betingelse, at sygdommen skal skønnes at medføre min. 10 fraværsdage inden for et år.

 

Delvis syge- eller raskmelding

En delvis sygemelding eller delvis raskmelding er relevant i mange længerevarende sygdomsforløb. Det giver mulighed for, at du kan komme på arbejde helt ned til 4 timer om ugen (inkl. transporttid).

I sådanne situationer kan der udarbejdes en mulighedserklæring, som beskriver, hvad du kan.

Man kan ikke være delvist sygemeldt eller delvist raskmeldt på ubestemt tid. Det anbefales, at der altid udformes en fælles plan for, hvordan og hvornår man er fuldt tilbage i arbejde igen. Planen kan selvfølgelig korrigeres undervejs, hvis der opstår årsager hertil.

En plan kan eksempelvis udarbejdes ud fra følgende spørgsmål:

•Hvor mange ugentlige timer kan du arbejde?

•Hvornår på dagen?

•Hvilke opgaver?

•Hvordan kan du gradvist øge sin arbejdstid?

•Hvornår kan du forventes at gå på fuld tid? ​

Det er som regel en god idé at medbringe en bisisdder til den slags samtaler. Det er altid rart at have et ekstra sæt ører.

Nedsat arbejdsevne

Det kan nedsætte en din arbejdsevne, hvis du får varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Så kan du via jobcentret i din bopælskommune få hjælp til at varetage dit daglige arbejde. Det kan fx være:

•Arbejdspladsindretning

•Arbejdsredskaber

•Undervisningsmateriale

•Ændring af arbejdsopgaver

•Personlig assistance

•Computerprogrammer (fx ved ordblindhed eller dårligt syn)

•Mentorordning

•Fleksjob

•Særlig pensionsaftale – PFA

•Nedsat arbejdstid

For at afklare om ovenstående initiativer vil være en mulighed for dig i et fastholdelsesforløb, bør du tage kontakt til din leder. Du er også velkommen til at kontakte os på kredsen

Fast Track

Hvis en medarbejders sygdom forventes at vare længere end 8 uger, har lederen mulighed for at benytte sig af en særlig ordning, der hedder Fast Track.

Lederen skal starte Fast Track forløbet inden udgangen af medarbejderens 5. sygeuge. Herved kommer medarbejderen i "overhalingssporet" og indkaldes til en opfølgningssamtale med Jobcentret senest 14 dage efter henvendelsen. Det giver en unik mulighed for at sætte hurtigere ind med relevant støtte og konkrete redskaber i forhold til fastholdelse i jobbet.

Fast Track ordningen er en frivillig ordning for medarbejderen, og medarbejderen har derfor mulighed for at sige nej til at deltage i Fast Track.