Budget 2016

Kredslogo
Kredsstyrelsen i Kreds 16s høringssvar til budget 2016

Taastrup 20. september 2015

 

Høringssvar vedr. budget 2016

 

Kreds 16 ønsker hermed at kommemed vores synspunkter vedr. de udsendte prioriteringsforslag.

 

Indledningsvis ønsker vi at gøre Byrådet opmærksom på, at økonomien i folkeskolen fortsat er presset i forhold til alle de ønsker og mål, der er for skolen og undervisningen. Inklusion er i teorien en god idé, selvfølgelig skal alle børn som udgangspunkt have lov at føle sig som en del af helheden. Problemet med den pressede økonomi er, at børn med mange individuelle behov og forudsætninger skal modtage undervisning i en klasse ofte med 23-26 andre børn og kun én lærer, som ikke har den tid til forberedelse, der sikrer en god og alsidig undervisning for alle børnene.

 

Kreds 16 er klar over, at kommunen er styret af udefrakommende krav til servicerammen, men skal målene med folkeskolereformen og ”Morgendagens børne- ungeliv” lykkes, skal der ses på ressourcerne til undervisningsdelen. Vi mangler kolleger, så der kan undervises på små hold eller om nødvendigt individuelt, så både de stærke som de svage børn profiterer af skolen.

 

Til de specifikke prioriteringsblokke ønsker vi at kommentere på nedenstående:

 

Nr. 000-05 Prisfremskrivning

Manglende prisfremskrivning på vores område får betydning for skolernes mulighed for at indkøbe undervisningsmaterialer til den spændende og anderledes undervisning.

 

Nr. 220-06 Forebyggelsesaktiviteter på arbejdsmiljøområdet reduceres

Arbejdspresset gør, at det er svært at nedbringe sygefraværet, så at spare denne konto væk vil fjerne skolernes muligheder for at få støtte til at arbejde med f.eks. social kapital. En god social kapital medfører beviseligt et mindre sygefravær.

Nr.661-02 Afprøvning af ny metode i anbringelsessager af børn og unge

Dette forslag er beskrevet som en effektivisering på BURC’s område.  Det er dog vigtigt at bemærke, hvad der står under konsekvenser for organisationen:

Administrationen ved, at relativt mange børn, der anbringes, modtager en eller anden form for specialundervisning og/eller anden form for støtte. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på om ovenstående indsatser kan medføre øget efterspørgsel internt i kommunen på enkeltintegrationstimer, egne gruppeordninger eller specialskoler i nærområdet

Dette forslag vil altså betyde, at flere børn skal dele om de samme specialundervisningsressourcer i folkeskolen. Forslaget burde indeholde en udvidelsesblok til ovenstående, hvis inklusionen skal lykkes.  Allerede i dag er presset stort, da mange udfordrede børn allerede er integreret uden det nødvendige antal lærere. Nettobesparelsen i dette forslag burde nedsættes, så der er penge til at investere i støtteforanstaltninger.

 

 

Nr. 663-07 Bedre kapacitetsudnyttelse i kommunens specialundervisningstilbud

I dette prioriteringsforslag nævnes, at færre børn – svarende til 2 - skal modtage enkelt integrationstimer, det hænger overhovedet ikke sammen med prioriteringsforslag ”Nr.661-02 Afprøvning af ny metode i anbringelsessager af børn og unge”, hvor man netop vil hjemtage børn eller sende færre i specialtilbud. Når man nu samtidig vil spare støtte svarende til 2 børn, vil flere børn komme til at mangle støtte. Budgettet i ISC til enkeltintegration burde derimod opskrives.

Det er positivt, at dette prioriteringsforslag lægger vægt på forsat kompetenceudvikling af medarbejderne. Vi ønsker dog at understege, at denne kompetenceudvikling IKKE har fundet sted i 2015, som forslaget beskriver. De penge blev brugt af byrådet, da den akutte vikarsituation i folkeskolen skulle løses.

 

Nr. 663-04 Landsbyordning i Sengeløse

Sengeløse er måske en landsby, men i modsætning til Reerslev skole, som har 7 klasser, så har Sengeløse skole 20 normalklasser fra 0.-9 samt 4 klasser i afdeling Øtofte.

Overordnet set synes Kreds 16, at skoleledere skal bruge energien på at udvikle den skole, de er skoleledere for. Forskning viser, at udviklingen af skolen faktisk går bedre, når også den øverste leder engagerer sig og er til stede på skolen. Sengeløse skole har i dag en skoleleder, en souschef og en afdelingsleder. Det er af yderste vigtighed, at skolelederen også har tid og rum til skolen og ikke kun til strategiske møder i nærområdet eller på rådhuset. Skolelederen på Sengeløse skole er lige nu skoleleder på 2 skoler, dette kan mærkes blandt begge skolers personale, da lederen IKKE kan være 100 % dedikeret på 2 skoler.

Udover ovenstående prioriteringsblokke ønsker Kreds 16 at udtale sig om:

Ledelse af gruppeordningerne.

På Borgerskolen må man hver uge veksle 12 medarbejdertimer til ledelse for at få ledelsessituationen til at gå op. Dette er ikke ok, da vi i forvejen finder, at der er for få medarbejdertimer. På Mølleholmskolen er ledelsestimerne til gruppeordningerne noget mere rundhåndede. Måske man burde se nærmere på denne konstruktion?

Nye investeringer

I året op til igangsættelsen af folkeskolereformen havde Høje-Taastrup Kommune arkitekter til at se på, hvordan skolerne bygningsmæssigt kunne komme til at leve op til folkeskoleloven. På flere skoler skal der laves investeres i f.eks. idrætsfaciliteter, faglokaler og evt. gangarealer.

Skulle noget af ovenstående give anledning til undren, står vi gerne til rådighed for en uddybning.

På vegne af Kreds 16

Vibeke Lynge

Høringssvar

Kreds 16s hørringssvar til budget 2016